کنفرانس بین المللی تحقیقات لس ۲۰۱۷

جشنواره لس ۲۰۱۷ در تاریخ ۱۲-۸ اکتبر ۲۰۱۷ در گرگان، استان گلستان برگزار می گردد.

لینک کنفرانس