معرفی کتاب

تالیف:

دكتر محمحسن صالحي

دكتر عليرضا كريمي

دكتر عيسي اسفنديارپور

دكتر زهره مصلح

تالیف:

مهندس فواد تاجیک

انتشارات:
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

کتاب تغذیه برگی

تالیف:
دکتر بابک متشرع زاده

انتشارات:
انتشارات دانشگاه تهران

 

کتاب راهنمای نقشه­ برداری منابع خاک و اراضی

 

مترجمان:
دکتر سید بهمن موسوی

 دکتر فرزین شهبازی

انتشارات:
انتشارات دانشگاه مراغه

تالیف:
دکتر عباس فرشاد
با همکاری
مهندس مهدی محمدی
دکتر محمد حسن مسیح آبادی
دکتر علی فرزانه

صفحه‌ها